gracht van Ravenstein

Praktijk

De praktijk is gevestigd in het bijgebouw van een monumentaal herenhuis, tegenover de gracht aan de rand van het stadscentrum van Ravenstein.
Hier kunt u meer lezen over de geschiedenis van dit doktershuis.

Locatie

Contre Escarpe 2
5371 CK Ravenstein

Telefoon en Fax

praktijknummer: 0486-411530
Spoednummer:  0486-415965
Fax:                0486-411917

Werkgebied

Onze praktijk heeft patiënten in het gebied rond Ravenstein met ook de kernen Herpen, Demen, Dieden, Deursen Dennenburg, Overlangel, Neerloon. Daarbij zijn er ook van oudsher nog een aantal patiënten in Landerd, Berghem en Megen.Ook aan de overkant van de Maas, zoals in Batenburg en Niftrik hebben we patiënten. Onze artsen hebben een vergunning om met de auto over het fietspad van de brug te rijden, zodat ze snel ter plekke kunnen zijn.

Beltijden praktijknummer

08.00-10.00: afspraak maken en/of visite aanvragen
14.15-15.00: opvragen van uitslagen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

Tussen 12.00 en 14.00 uur pauzeren onze assistentes, maar onze praktijk is uiteraard voor spoed bereikbaar.

Waarnemingsdienst

Tijdens de sluitingstijden van de praktijk wordt de dienst waargenomen door de huisartsenpost HOV.

Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de Huisartspost HOV geopend.

Voor dringende medische hulp belt u:

Telefoon: 088-8765050

Netwerk Universitaire Huisarts Praktijken (NUHP)

De praktijk is onderdeel van het netwerk Nijmeegse Universitaire Huisartsen Praktijken. Dit betekent dat we regelmatig meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en onze bijdrage leveren aan opleiding van (huis) artsen.
Voor meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek en de bescherming van uw privacy klik hier.

Algemene gang van zaken

Spreekuur

Spreekuur volgens afspraak. Een spreekuurconsult kan in principe tot 15 minuten duren. Hebt u meerdere klachten te bespreken, of denkt u meer tijd nodig te hebben, meldt u dit dan bij de assistente zodat zij dit makkelijker in kan plannen.

Huisbezoek

De visite’s worden doorgaans ‘s middags afgelegd. Ga naar Huisbezoek voor meer informatie.

Het maken van een afspraak

Bij voorkeur bellen tussen 8.00 en 10.00 uur.
Ga naar Afspraak maken voor meer informatie.

Een afspraak afzeggen

Belt u de assistente tijdig, minimaal 24 uur van te voren, wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan. Anders zijn wij namelijk genoodzaakt om de kosten van het consult of de visite bij uw zorgverzekeraar te declareren.

Opvragen van uitslagen

Bij voorkeur bellen tussen 14.15 en 15.00 uur.

Herhaling van machtiging/verwijskaart

Liefst ‘s ochtends vóór 11.00 uur persoonlijk aanvragen bij de assistente aan het loket. De machtiging of verwijskaart ligt dan de volgende dag voor u klaar.

Herhaalrecepten

Deze kunnen als volgt aangevraagd worden:
- Per telefoon (dit heeft niet onze voorkeur)
- In de brievenbus
- Per internet
Ga naar Herhaalrecepten voor meer informatie.

Wrattenspreekuur

Vanwege de covid-19 maatregelen is er voorlopig geen wrattenspreekuur (zonder afspraak). Wij willen u vragen een afspraak met de assistente te maken voor het aanstippen van wratten.

Uitstrijkjes

Indien er een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek gemaakt moet worden, dient u dit aan te geven bij het maken van de afspraak.

Trombosedienst/ bloedafnamedienst

Prikpost Ravenstein
Gezondheidscentrum "De Schaafdries"
Schaafdries 8
Ravenstein
Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.15 tot 09.30 u.
trombosedienst / bloedafnamedienst ziekenhuis Bernhoven

Jaarcontroles

De oproepen voor jaarcontroles voor
- Suikerziekte
- Hart- en vaatziekte
- Hoge bloeddruk
worden verzorgd door het laboratorium van ziekenhuis Bernhoven: DCNOB (Diagnostisch Centrum Noord-Oost Brabant).
U ontvangt, meestal in de maand dat u jarig bent, van het DCNOB een oproep om bloed te prikken. In de week daarna kunt u dan bij onze praktijk een afspraak maken voor de jaarcontrole bij onze praktijkondersteuner of een van de huisartsen.

Voor de jaarcontroles voor
- Astma,
- COPD
worden de oproepen nog wel op de gebruikelijke wijze door de praktijk verzorgd.

ATTENTIE: Bovenstaande mededeling geldt niet voor NIFTRIK en BATENBURG. Voor deze patiënten zullen alle oproepen voor jaarcontroles als vanouds door de praktijk worden verzorgd.

Inzage in electronisch patiëntendossier

Per 1 juli 2020 heeft u als patiënt recht op inzage in uw elektronisch patiëntendossier. Online inzage door een patiënt is waarschijnlijk eind april 2021 mogelijk via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dan zal bekend worden via welke Apps u veilig inzage kunt krijgen in uw dossier. Tot die tijd kunt u als patiënt een kopie van het complete dossier als PDF opvragen via uw eigen huisarts.

Meer informatie over inzage dossier inclusief PGO’s:

https://www.thuisarts.nl/bezoek-aan-huisarts/ik-wil-mijn-medische-gegevens-van-huisarts-bekijken

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk
Doktershuis Ravenstein is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• Alle medewerkers binnen Doktershuis Ravenstein hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Doktershuis Ravenstein. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Doktershuis Ravenstein is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Doktershuis Ravenstein hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Doktershuis Ravenstein wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts
Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 

naar boven